مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
151
نام شركت
باران رود
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
ضربه اي
6586
444
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
5855
404
آمريكا
اسپيداستار 71
200
ضربه اي
2721
629
انگلستان
روستون 22
180
ضربه اي
1584
393
انگلستان
داندو 800
250
ضربه اي
2787
637
سوئد
كرليوس

 

بازگشت به صفحه اول