مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
149
نام شركت
هوشنگ آبدار آذر و برادران
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
270
روتاري
8055
455
ايران
طرح فلينگ 2000
200
ضربه اي
8138
538
ايران
طرح داندو 800
200
ضربه اي
5293
929
ايران
طرح داندو
220
ضربه اي
2740
278
آمريكا
منگلد
150
ضربه اي
8346
550
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول