مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
148
نام شركت
آبيار
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
7928
845
آمريكا
شيكاگوپنوماتيك
200
ضربه اي
9422
930
آمريكا
اسپيداستار 71

 

بازگشت به صفحه اول