مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
146
نام شركت
طوفان آب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
8118
518
ايران
طرح فلينگ 3000
300
روتاري
8042
442
ايران
طرح فلينگ 3000

 

بازگشت به صفحه اول