مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
144
نام شركت
امير
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
170
ضربه اي
8412
545
ايران
طرح داندو
250
ضربه اي
6568
521
انگلستان
داندو 800
200
ضربه اي
8636
513
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول