مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
140
نام شركت
ايراندشت كاشان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
ضربه اي
6478
418
آمريكا
منگلد
250
ضربه اي
3624
696
انگلستان
داندو 800
250
ضربه اي
3612
695
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول