مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
139
نام شركت
آبياري جنوب كرمان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
180
ضربه اي
2894
982
ايران
طرح داندو
300
روتاري
6025
334
ايران
گاردنردنور 2000
300
روتاري
8342
3482
ايران
طرح اسپيداستار 2500
250
ضربه اي
9912
971
انگلستان
روستون 60
300
ضربه اي
9568
233
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول