مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
138
نام شركت
آب شرف
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
150
ضربه اي
1499
121
ايران
طرح روستون 22
250
ضربه اي
8110
510
ايران
طرح L36
300
ضربه اي
6390
317
آمريكا
اسپيداستار 72
150
ضربه اي
4851
184
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول