مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
136
نام شركت
آبگران
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
8230
3082
ايران
طرح گاردنردنور 2500
300
روتاري
1919
310
آمريكا
فلينگ 2000

 

بازگشت به صفحه اول