مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
132
نام شركت
آبياري شرق خراسان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
180
ضربه اي
8298
9882
ايران
طرح داندو 800
250
ضربه اي
8591
849
آمريكا
منگلد
260
ضربه اي
1894
792
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول