مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
131
نام شركت
اميد كاشان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
220
ضربه اي
5305
132
ايران
طرح داندو
220
ضربه اي
7842
846
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول