مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
129
نام شركت
ايران چشمه آبي
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
150
ضربه اي
1645
106
ايران
طرح داندو 800
250
ضربه اي
7003
357
ايران
طرح داندو
180
ضربه اي
1897
704
آمريكا
كيستون
200
ضربه اي
5656
344
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول