مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
128
نام شركت
آبياران
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
9383
997
ايران
طرح داندو
2000
ضربه اي
5628
288
ايران
طرح داندو
300
روتاري
6026
335
ايران
طرح گاردنردنور 1500
230
ضربه اي
4475
829
آمريكا
اسپيداستار 71

 

بازگشت به صفحه اول