مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
125
نام شركت
آبرساني شمال
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
400
روتاري
5008
255
ايران
طرح فلينگ 2000
350
روتاري
2718
614
ايران
طرح اسپيداستار 2500

 

بازگشت به صفحه اول