مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
124
نام شركت
امينان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
150
ضربه اي
4148
697
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
6574
440
ايران
طرح داندو
250
ضربه اي
8319
3189
ايران
طرح داندو سنگين
180
ضربه اي
4003
205
ايران
طرح داندو
250
ضربه اي
2242
273
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول