مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
123
نام شركت
آبياب جنوب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
7721
2177
ايران
طرح گاردنردنور 2000
300
روتاري
2935
330
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول