مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
122
نام شركت
بركه دشت
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
8148
559
ايران
طرح داندو 800
200
ضربه اي
1741
776
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
8281
828
ايران
طرح داندو 800
300
روتاري
8362
3682
ايران
طرح اسپيداستار 2500
200
ضربه اي
1088
743
آمريكا
اسپيداستار

 

بازگشت به صفحه اول