مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
120
نام شركت
آزاد دشت
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
1268
710
ايران
طرح داندو 800
300
روتاري
9960
6099
ايران
طرح گاردنردنور 2500
200
ضربه اي
1612
291
ايران
طرح داندو
350
روتاري
4467
561
ايران
طرح اسپيداستار 2500
200
ضربه اي
2974
655
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
3038
528
آمريكا
اسپيداستار
200
ضربه اي
8934
625
ژاپن
ميتسوئي
300
ضربه اي
6639
455
انگلستان
روستون 60
200
ضربه اي
3335
680
انگلستان
روستون 22
200
ضربه اي
2949
622
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول