مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
118
نام شركت
ايران چاه
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
180
ضربه اي
3924
143
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
4548
194
آمريكا
اسپيداستار 71
150
ضربه اي
6694
293
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول