مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
117
نام شركت
آبرود شمال
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
8260
6082
ايران
طرح اسپيداستار 2500
200
روتاري
5319
151
آمريكا
فلينگ 1500
200
ضربه اي
8533
865
انگلستان
داندو 800
250
روتاري
5025
273
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول