مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
116
نام شركت
آب نيل اصفهان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
2912
987
ايران
طرح داندو 800
200
ضربه اي
1529
256
ايران
طرح داندو 800
180
ضربه اي
4021
226
ايران
طرح داندو
250
روتاري
8064
464
ايران
گاردنردنور 2000
250
روتاري
8302
3082
آمريكا
فلينگ 2000
250
ضربه اي
5035
283
آمريكا
منگلد
250
ضربه اي
6173
412
آمريكا
منگلد
220
ضربه اي
8777
385
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول