مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
113
نام شركت
اصفهان چشمه
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
1326
254
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
9436
502
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
6911
391
ايران
طرح داندو
250
ضربه اي
5973
372
ايران
طرح داندو 800
200
ضربه اي
4936
609
ايران
طرح داندو 800
250
روتاري
9951
2599
ايران
طرح گاردنردنور 2000
200
ضربه اي
4004
206
ايران
طرح داندو
220
ضربه اي
2771
990
انگلستان
داندو 800
200
ضربه اي
2856
279
انگلستان
داندو 800
200
ضربه اي
4020
225
انگلستان
داندو 800
180
ضربه اي
9650
5096
انگلستان
رستون 22

 

بازگشت به صفحه اول