مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
109
نام شركت
آب صحرا
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
9157
913
ايران
طرح اسپيد استار
300
روتاري
5778
7857
ايران
طرح گاردنردنور 2000
180
ضربه اي
1329
995
ايران
طرح روستون 22
200
ضربه اي
2975
280
ايران
طرح داندو
180
ضربه اي
1431
265
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
6343
425
ايران
طرح داندو 800
180
ضربه اي
8339
489
ايران
طرح اسپيداستار
180
ضربه اي
8588
523
ايران
طرح داندو 800
180
ضربه اي
2415
169
ايران
طرح داندو
150
ضربه اي
4414
139
ايران
طرح داندو
180
ضربه اي
2664
277
انگلستان
روستون 22
150
ضربه اي
1525
765
انگلستان
روستون 22
200
ضربه اي
8927
386
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول