مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
108
نام شركت
آبان دشت
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
220
ضربه اي
9581
958
ايران
طرح رس
200
ضربه اي
2404
157
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
3062
223
ايران
طرح داندو

 

بازگشت به صفحه اول