مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
107
نام شركت
احياء دشت
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
3581
8351
ايران
طرح گاردنردنور 2000
200
ضربه اي
9777
707
ايران
طرح اسپيداستار
180
ضربه اي
8629
384
انگلستان
روستون 22
180
ضربه اي
2049
271
انگلستان
روستون 22
250
روتاري
8301
3081
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول