مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
106
نام شركت
آبجويان اصفهان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
8184
584
ايران
طرح داندو 800
160
ضربه اي
6613
441
انگلستان
روستون 22
150
ضربه اي
1349
114
انگلستان
روستون 22
220
ضربه اي
5467
383
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول