مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
104
نام شركت
آب شيرين خراسان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
7963
6379
ايران
طرح اسپيداستار 2000
300
روتاري
6804
8604
ايران
طرح گاردنردنور 2500
200
ضربه اي
8299
9982
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
4335
166
ايران
طرح داندو
300
روتاري
5764
6457
ايران
طرح فيلينگ 2000
300
روتاري
7589
8579
ايران
طرح گاردنردنور 2000
300
روتاري
7968
6879
ايران
طرح گاردنردنور 2000
200
ضربه اي
6638
187
ايران
طرح داندو 800
300
روتاري
8426
4268
ايران
طرح گاردنردنور 2000
150
ضربه اي
5397
322
انگلستان
رستون 22
200
ضربه اي
8024
414
انگلستان
داندو 800
180
ضربه اي
8126
526
انگلستان
داندو 800
250
ضربه اي
1457
360
انگلستان
رستون 60

 

بازگشت به صفحه اول